Bedriftens HMS mål

Bedriftens mål med HMS arbeidet er å skape trygghet og sikkerhet i arbeidet, for egne ansatte og omgivelsene, og dessuten verne om miljø og helse, samt å innfri de målsettinger og krav som stilles i «Forskrift for internkontroll».
All HMS dokumentasjon ligger elektronisk og er lett tilgjengelig for alle våre ansatte.

I Multi Marine A/S skal arbeidet med helse, miljø og sikkerhet vektlegges på lik linje med annen virksomhet. Dette gjelder alle ansatte i bedriften.

 

Vi mener at:
 • Mennesket er den viktigste ressurs i bedriften, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet.
 • Bedriften ved å vurdere helse, miljø og sikkerhet like høyt som produksjon og økonomi, vil forebygge ulykker og helseskader og skape trivsel på arbeidsplassen.
 • Helse, miljø og sikkerhet er lønnsomt
 • Ulykker skjer ikke, de forårsakes
 • Alle skader kan unngås
 • Ledelsen må gå foran i HMS arbeidet.

Politikk

Bedriftens politikk for HMS er utarbeidet som et grunnlag for det HMS arbeidet som skal foregå i bedriften.

HMS politikken er utarbeidet av ledelsen i forståelse med de ansatte.
HMS politikken uttrykker betydningen av helse, miljø og sikkerhet i bedriftens daglige virke, og er en forpliktelse som bedriftens ledelse og ansatte må leve opp til i det daglige arbeid. Vi arbeider kontinuerlig med å redusere risikoen i alle ledd og selskapet har som mål å tilfredsstille de krav samfunnet stiller til oss på en sikker og miljømessig måte.
Alle ledere og medarbeidere skal ha den kompetanse som er nødvendig for at hensynet til sikkerhet og miljø blir en naturlig del av vår virksomhet.

 

Mål

Våre målsettinger for HMS arbeidet som drives i bedriften er at dette skal planlegges og gjennomføres på en slik måte at vi har trivsel og trygghet på arbeidsplassen og et høyt faglig nivå på våre ansatte.

Det overordnede målet for HMS arbeidet ved Multi Marine A/S er:

 • Ingen ulykker
 • Ingen branntilløp
 • Intet arbeidsmiljørelatert fravær

 

Etikk

Multi Marine AS skal utvikle sine ansatte til å inneha gode akademiske og yrkesetiske holdninger og ferdigheter, som gjør den ansatte i stand til å videreutvikle sin egen kompetanse i takt med de utfordringer de møter hos våre kunder og i yrkeslivet og samfunnet for øvrig.
Multi Marine AS skal ha et godt arbeidsmiljø der ledelse og ansatte trives, og har respekt for hverandre. Arbeidsmiljøet skal så langt det lar seg gjøre stimulere til utvikling for den enkelte både faglig og personlig.
Etiske retningslinjer for Multi Marine AS gjelder for ansatte og ledere, og vedrører forholdet dem imellom samt forholdet til samarbeidspartnere og til samfunnet for øvrig.
De etiske retningslinjene er ikke detaljerte regler som gir direkte svar på problemstillinger og dilemma, men generelle rettesnorer som skal stimulere til og være utgangspunkt for refleksjon, dialog og handling.

 

Strategien

Strategien for HMS arbeidet ved bedriften skal gjøres kjent for våre kunder, samarbeidspartnere og ansatte.

 • HMS skal fremmes gjennom medvirkning
 • Verneorganisasjonen skal gis tilstrekkelig myndighet til å fremme konkrete tiltak innen HMS
 • Ledelsen må gå foran med et godt eksempel
 • HMS fremmes gjennom informasjon, motivasjon og kommunikasjon
 • Opplæring og trening er vesentlige virkemidler i HMS arbeidet
 • Gode rutiner, instrukser og prosedyrer skal sikre HMS