Kvalitetsstyring (KS)

Kvalitetshåndboken er det styrende dokument i selskapets kvalitetssystem og er utarbeidet etter EN ISO 9001:2008 standarden.Den redegjør for det arbeid som blir gjort for å sikre kvaliteten av de oppdrag vi utfører, og hvordan dette er tilpasset vårt eget behov for målrettet utvikling av bedriften. Hensikten er å gi alle ansatte og våre kunder en kort og oversiktlig beskrivelse av det dokumenterte kvalitetssystemet.

All dokumentasjon vedrørende kvalitetssystemet og kvalitetshåndboken er elektronisk lagret i Office 365, SharePoint.

 

Formål

Formålet med kvalitetssystemet er å sikre at eksternt pålagte lover og regler er tatt inn i det operative arbeidet og at alle interne instrukser, prosedyrer og rutiner følges.

I tillegg skal vi hele tiden forbedre våre leveranser til å styre alle forhold som påvirker kvaliteten av de oppdrag vi utfører og hele tiden ha fokus på kvalitet og sikkerhet.Hensikten er å forbygge mot feil og avvik, og spesielt forhindre at feil og avvik får gjenta seg. Vi setter kunden i fokus, og skal hele tiden være kvalifisert til å utføre etterspurte oppgaver og fastlagte krav.

 

Kvalitetsmål

Det skal til enhver tid være etablert kvalitetsmål ved Multi Marine AS.

Kvalitetsmålene skal være målbare og forenlige med kvalitetspolitikken og inneholde både langsiktige og kortsiktige kvalitetsmål. Kvalitetsmålene skal settes slik at oppnåelse av mål fører selskapet nærmere oppfyllelse av visjonene som er beskrevet i selskapets strategiplan.

 

Kvalitetsmål skal settes innenfor relevante områder:
 • Avvik, feil eller uønskede hendelser
 • Kompetanse
 • Kundetilfredshet
 • Kontinuerlig forbedring og effektivitet

Kvalitetspolitikk

Multi Marine AS skal være et seriøst og profesjonelt selskap sammen med våre kunder, leverandører og våre samarbeidspartnere.

Våre kunder skal føle seg trygge på at våre produkter og tjenester alltid vil tilfredsstille deres krav og forventninger.Bedriften skal, sammen med sine kunder, leverandører og samarbeidspartnere arbeide målrettet for kontinuerlig å forbedre sine produkter, prosesser og tjenester.Selskapet har som mål å tilfredsstille de krav samfunnet stiller til oss på en sikker og miljømessig god måte. Kvalitetspolitikk styres etter målbare kvalitetsmål. For å sikre at målene oppnås, har selskapet et godkjent kvalitetssystem som tilfredsstiller kravene i ISO 9001:2008.

Den øverste ledelsen skal ut i fra kvalitetspolitikken inkludert de som er nødvendige for å oppfylle produktkrav etablere mål for disse. Målsettingene skal kvantifiseres for at de skal være målbare.

 

Selskapets langsiktige kvalitetsmålsettinger
 • Den overordnede langsiktige kvalitetsmålsetting er systematisk reduksjon av avvik/uønskede hendelser.
 • Hovedmål at kvalitet er grunnlaget for langsiktig overlevelse. Dette skal være synlig i alle handlinger og beslutninger.
 • Skal være markedsorientert og kunne levere etterspurte produkt og tjenester.
 • Kontinuerlig kvalitetsovervåking/måling.
 • Årlig revisjon (interne/ eksterne systemer) av etablerte kvalitetssystemer og etablering av nye prosedyrer/instrukser når det er behov.
 • Ha som mål at alle ansatte har nødvendig kompetanse.
 • Skal arbeide aktivt for å gi alle ansatte trygge og sikre arbeidsplasser, og være med på å styrke lojalitet og tilhørighet til Multi Marine AS.

 

Strategi

Strategien i Multi Marine A/S er å oppnå null-feil ved å sette kvalitet og sikkerhet på dagsorden. Renomme, lønnsomhet og soliditet vil komme som en følge av dette.